לישיר אסור לפגוע במקביל

רשות התחרות פרסמה להערות הציבור תזכיר חוק לפיו יחול איסור על מעשים שתוצאתם פגיעה ביבוא מקביל ופגיעה בתחרות. הרשות מציעה להוסיף לחוק התחרות את סעיף 31ו(א)(1) שיקבע כי יבואן ישיר לא יעשה מעשה שכתוצאה ממנו עלול להיפגע יבוא מקביל או יבוא אישי.

מדובר בפעולה בענף שבו פועל היבואן הישיר ובשל כך עלולה להיפגע התחרות בענף. מטרתו של סעיף זה היא מניעת מעשים של יבואן ישיר שעלולים לפגוע ביבוא מקביל ובלבד שמעשים אלה עלולים לפגוע בתחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר.

יתווסף לחוק איסור על מעשים שעיקרם פגיעה ביבוא מקביל או שאינם נחוצים לצורך עיקר יבוא טובין כיבואן ישיר – מוצע להוסיף לחוק התחרות את סעיף 31(א)(2) שיקבע כי יבואן ישיר לא יעשה מעשה שעיקרו מניעה או הפחתה של התחרות מצד יבוא מקביל או יבוא אישי, או מעשה שעלול למנוע או להפחית את התחרות מצד יבוא מקביל או יבוא אישי כאמור ואינו נחוץ לצורך מימוש עיקרו של יבוא הטובין על-ידו כיבואן ישיר.

בשונה מסעיף 31(א)(1), אשר בוחן את המעשה בראי תוצאתו האפשרית, סעיף 31(א)(2) בוחן את עיקרו של המעשה. כלומר, סעיף זה אוסר על מעשה של יבואן ישיר שעיקרו הפחתת או מניעת התחרות מצד יבוא מקביל. זאת, ללא בחינה מהותית ביחס להשפעתו האפשרית של המעשה על התחרות הכוללת בענף.

בנוסף, על פי הסיפא של הסעיף, אף אם עיקרו של המעשה אינו בהפחתה או מניעה של יבוא מקביל ויש לו תכלית עסקית לגיטימית אחרת, אך הוא עלול להפחית את התחרות מצד יבוא מקביל, יהיה המעשה אסור, אלא אם הוא נחוץ ליבואן הישיר לצורך מימוש עיקרו של יבוא הטובין על ידו כיבואן ישיר.

קרי – אלא אם אין ליבואן הישיר דרך אחרת (שאינה עלולה לפגוע בתחרות מצד יבוא מקביל) להשיג את אותה תכלית עסקית לגיטימית שעומדת בבסיס המעשה הנבחן.

הרשות מציעה לתקן את סעיף 50ד לחוק התחרות, כך שהממונה על התחרות רשאי להטיל עיצום כספי על הפרת ההוראות שבתיקון זה בסך של עד 8% ממחזור החברה ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 100 מיליון שקל.

הצו התפרסם להערות וניתן להעיר פה

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות